Интелектуални резултати

Интелектуални резултати

Интелектуален резултат 1

Рамка на компетентностите за обучение по предприемачество в контекста на селските райони

Основната цел на интелектуален резултат 1 е да бъдат установени и приоритизирани ключовите компетенции, които преподавателите в ПОО трябва да притежават, за да могат да преподават стартиране и управление на бизнес в селското стопанство, горското стопанство и селските райони.

Интелектуален резултат 2

Структура на учебния курс и разработване на материали за 7 учебни модула

Основната цел на курса е да подпомогне учителите/обучителите в ПОО да провеждат обучения по предприемачество. След приключване на курса, участниците ще разполагат с необходимите знания, умения и инструменти за обучение по предприемачество. Учителите/ обучителите в ПОО ще получат насоки за преподаване на основни предприемачески компетенции, включително бизнес моделиране, дизайн мислене, бизнес планиране и използването на социалните медии като необходим инструмент за предприемачество.

Интелектуален резултат 3

Многоезично приложение – МОБИЛНА КЛАСНА СТАЯ – ИКТ инструмент

В рамките на този интелектуален резултат партньорството ще разработи ИКТ инструмент под формата на многоезично мобилно приложение, съдържащо 7 кратки учебни модула с иновативни програми за ПОО в областта на предприемачеството, като бизнес моделиране, дизайн мислене, бизнес планиране или използване на ИКТ инструменти. Освен това, мобилното приложение ще бъде насочено към професионално развитие на преподавателите по отношение на персонализиране и адаптиране на обучението към нуждите на младите хора от селските райони.

Интелектуален резултат 4

Ръководство за добри практики за обучение по предприемачество и професионално развитие в селските райони

Този интелектуален резултат ще съдържа примери за подходи и методи за преподаване и популяризиране на предприемачеството в рамките на професионалното образование и обучение. Ръководството с добри практики на проект B-LAND ще включва доказани, ефективни и реални примери за обучение по предприемачество и професионално развитие в контекста на спецификата на селските райони.