Новини и медия

Follow us on social media

Do you want to be up to date with the project’s news, events and development?

Start following our project!

Newsletters

The purpose of the B-land project’s Newsletters is to approach Teachers, Trainers, Volunteers and Stakeholders in order to involve the to the project’s training and dissemination activities.

There will be one Newsletter prepared every 6 months and a total of 4 Newsletters in order to accomplish the various task, outcomes and intellectual outputs of the project, as well as to stimulate collaborative and cooperative work within the project’s activities. 

NewsLetter #1

December 2020

Click on the corresponding icon, to read the Newsletter in English or your native language..

NewsLetter #2

September 2021

Click on the corresponding icon, to read the Newsletter in English or your native language..

NewsLetter #3

March 2022

Click on the corresponding icon, to read the Newsletter in English or your native language..

NewsLetter #4

To be announced

Transnational Meetings

The purpose of the B-land project’s Newsletters is to approach Teachers, Trainers, Volunteers and Stakeholders in order to involve the to the project’s training and dissemination activities.

There will be one Newsletter prepared every 6 months and a total of 4 Newsletters in order to accomplish the various task, outcomes and intellectual outputs of the project, as well as to stimulate collaborative and cooperative work within the project’s activities. 

1st Kick off meeting

27 November 2020

Първата транснационална партньорска среща се проведе на 27 ноември 2020 г., както е предвидено във формуляра за кандидатстване по проекта. Поради ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19 и следвайки съветите на Центъра за развитие на човешките ресурси (Българската национална агенция по програма „Еразъм+“), събитието беше организирано и проведено онлайн чрез платформата за видеоконферентна връзка Zoom. В срещата взеха участие всички партньори по проект B-Land. В дискусиите по време на срещата бяха посочени подробностите за всеки от Интелектуалните продукти (IO), които трябва да бъдат разработени, и беше съгласуван подробен план, включващ разпределение на задачите, отговорни партньори и срокове.

Беше представен Планът за оценка на качеството и беше създаден Съвет за контрол на качеството. Всички партньори участваха активно в дискусиите и срещата беше оценена като продуктивна.

2nd meeting

16 June 2021

Втората транснационална партньорска среща се проведе на 16 юни 2021 г. Съгласно Формуляра за кандидатстване, срещата, озаглавена „Спецификации за разработване на учебни материали“, беше планирана да се проведе присъствено през юни 2021 г., като домакин на срещата следваше да бъде испанския партньор – Asociación Valencia Inno Hub. Поради ситуацията, свързана с COVID-19 и вътрешните правила на испанския партньор, които не позволяваха провеждане на присъствени  срещи или пътувания в чужбина, и след съгласието на Центъра за развитие на човешките ресурси (Българската национална агенция по програма „Еразъм+“), събитието беше организирано и проведено онлайн чрез платформата за видеоконферентна връзка Zoom. Присъствената среща беше отложена за по-късен период от изпълнението на проекта.

Фокусът на срещата беше представяне и обсъждане на дейностите, свързани с развитието на Интелектуален резултат 2 (IO2) – Структура на учебния курс и разработване на материали за 7 учебни модула. По време на срещата бяха обсъдени сроковете за всяка под-дейност. Тъй като IO2 е ядрото на следващите интелектуални продукти по проект B-Land, партньорите проведоха продуктивни дискусии за изясняване на структурата и методологията на модулите за обучение.

На срещата бяха обсъдени също и административни и финансови въпроси, свързани с управлението на проекта. Резултатите от оценката на качеството за периода октомври 2020 г. – март 2021 г. бяха представени, заедно с обобщената информация от докладите за външна оценка. До момента проектът се изпълнява в срок и с отлично качество.

3rd meeting

3 November 2021

Третата транснационална партньорска среща по проекти се проведе на 3 ноември 2021 г. Домакин на срещата беше испанският партньор – Asociación Valencia Inno Hub.

Това беше първата присъствена среща на партньорите от началото на проекта и беше оценена от всички тях като много полезна и продуктивна.

Основната цел на срещата беше представяне и обсъждане на дейностите, свързани с напредъка по разработването на всички материали за IO2 – седемте модула за обучение. Всички партньори са изпълнили задачите си според сроковете, определени на предходните срещи. Партньорите обсъдиха дейностите по завършване на материалите за IO2. Бяха дискутирани следващите IO в плана за действие на проекта и бяха договорени отговорностите и сроковете за всеки партньор. Бяха обсъдени подробности за разработването на многоезичното приложение – Мобилна класна стая с незабавен достъп (Интелектуален продукт 3)  и Ръководство за добри практики за обучение по предприемачество и личностно развитие в селските райони (Интелектуален продукт 4).

На срещата бяха обсъдени и административни и финансови въпроси, свързани с управлението на проекта. Резултатите от оценката на качеството за периода април – октомври 2021 г. бяха представени, заедно с обобщената информация от докладите за външна оценка. Проектът се изпълнява в съответствие с работния план и предвидените в него срокове.