Проектът

Съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Ключова дейност 202: Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение

Основна цел на проекта: Иновации

Проект №: 2020-1-BG01-KA202-079089

Начало на проекта: 01-10-2020 г.

Обща продължителност на проекта: 24 месеца

Край на проекта: 30-09-2022 г.

Координатор на проекта: Лесотехнически университет, София, България

Основна цел

Специфични цели

B-LAND

Основната цел на проект B-LAND е да подпомогне преподавателите в ПОО в 4 партньорски страни (Испания, Гърция, Полша и България) в обучението по предприемачество и развитие на малък бизнес от нискоквалифицирани възрастни обучаеми. Партньорството има за цел да повиши професионалните компетентности на учителите/обучителите по предприемачество посредством иновативна педагогика и подход към преподаването с помощта на интерактивно и иновативно мобилно приложение за обучение в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони.

Основният резултат от проекта е разработването на многоезично приложение за обучение (МОБИЛНА КЛАСНА СТАЯ), съдържащо 7 основни учебни модула в областта на  предприемачеството, като бизнес моделиране, дизайн мислене, бизнес планиране и използване на ИКТ в обучението. Освен това, мобилното приложение ще бъде насочено към професионално развитие на преподавателите по отношение на персонализиране и адаптиране на обучението към нуждите на младите хора от селските райони.

Подходът, възприет при разработването на проект B-LAND, е насочен към повишаване на мотивацията и активното участие на обучаемите в процеса на обученние.

Този иновативен подход за електронно обучение ще бъде допълнен от РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ, съдържащо казуси от преподавателската работа на учители/обучители от ПОО в областта на предприемачеството, предназначени да предоставят практически насоки и съвети за провеждане на обучението.