ноември 2020

Biognosis

ЗА НАС Biognosis Biognosis е организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към насърчаване на съвременното и устойчиво развитие на ценности и практики за опазване на общественото здраве, природните ресурси и околната среда. Нашият мултидисциплинарен екип се състои от лекари, специалисти по обществено здраве, статистици, еколози, икономисти и социолози. Освен това, създадохме широка партньорска …

Biognosis Read More »

Valencia INNO HUB

ЗА НАС Valencia INNO HUB Valencia INNO HUB е испанска организация с нестопанска цел, създадена с цел да обедини таланти и технологии, и да насърчи заетостта и предприемачеството в региона на Валенсия. INNO HUB осигурява подкрепа предприемачи, стартиращи фирми, а също и на лица от групи в неравностойно положение, изправени пред различни фактори на изключване: …

Valencia INNO HUB Read More »

ЛОДЖИКА

ЗА НАС ЛОДЖИКА ЛОДЖИКА ООД е компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на информационните технологии, разработването, поддържането, управлението и обслужването на компютърни програми и системи, както и широк спектър от консултантски услуги в сферата на публичното право и финанси, разходването на публични средства, обществени поръчки, одитни дейности, разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани със …

ЛОДЖИКА Read More »

Лесотехнически университет

ЗА НАС Лесотехнически университет Лесотехническият университет (ЛТУ) е единственото висше училище в България, което е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) да обучава студенти по горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн и ландшафтна архитектура. В ЛТУ се обучават също и специалисти по екология и опазване на околната среда, ветеринарна …

Лесотехнически университет Read More »