admin

ARID

ЗА НАС ARID Асоциация за развитие на регионалните инициативи ARID е частна неправителствена организация, ориентирана към популяризирането и развитието на идеята за учене през целия живот. Дейността на Асоциацията обхваща различни аспекти. Асоциацията е специализирана в професионалното образование и обучение (ПОО), концепцията за учене през целия живот, провеждане на обучения за възрастни, както и училищно …

ARID Read More »

Danmar Computers

ЗА НАС Danmar Computers Danmar Computers LLC е частна компания, работеща в областта на информационните технологии и предоставяща професионално обучение в тази област. Компанията се намира в гр.  Ржешов, югоизточна Полша. Danmar има богат опит в разработването на съвременни уеб и мобилни приложения, които се използват за образователни цели. Също така, Danmar Computers има и …

Danmar Computers Read More »

Univeristy of Thessaly

ЗА НАС Univeristy of Thessaly Университетът в Тесалия (UTH) е основан през 1984 г. UTH е водеща институция за висше образование, целяща популяризирането на научни знания посредством преподаване и провеждане на научни изследвания,  насочени към културното и икономическо развитие на местната общност и на обществото като цяло. Университетът насърчава научните и академични постижения във всички …

Univeristy of Thessaly Read More »

Biognosis

ЗА НАС Biognosis Biognosis е организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към насърчаване на съвременното и устойчиво развитие на ценности и практики за опазване на общественото здраве, природните ресурси и околната среда. Нашият мултидисциплинарен екип се състои от лекари, специалисти по обществено здраве, статистици, еколози, икономисти и социолози. Освен това, създадохме широка партньорска …

Biognosis Read More »

Valencia INNO HUB

ЗА НАС Valencia INNO HUB Valencia INNO HUB е испанска организация с нестопанска цел, създадена с цел да обедини таланти и технологии, и да насърчи заетостта и предприемачеството в региона на Валенсия. INNO HUB осигурява подкрепа предприемачи, стартиращи фирми, а също и на лица от групи в неравностойно положение, изправени пред различни фактори на изключване: …

Valencia INNO HUB Read More »

ЛОДЖИКА

ЗА НАС ЛОДЖИКА ЛОДЖИКА ООД е компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на информационните технологии, разработването, поддържането, управлението и обслужването на компютърни програми и системи, както и широк спектър от консултантски услуги в сферата на публичното право и финанси, разходването на публични средства, обществени поръчки, одитни дейности, разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани със …

ЛОДЖИКА Read More »

Лесотехнически университет

ЗА НАС Лесотехнически университет Лесотехническият университет (ЛТУ) е единственото висше училище в България, което е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) да обучава студенти по горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн и ландшафтна архитектура. В ЛТУ се обучават също и специалисти по екология и опазване на околната среда, ветеринарна …

Лесотехнически университет Read More »