B-LAND

Насърчаване и укрепване на уменията за развитие на бизнеса в селските райони

№ 2020-1-BG01-KA202-079089

Подпомагане на  преподавателите в професионалното образование и обучение (ПОО) за възрастни в 4 партньорски държави

повишаване на професионалните компетенции на учителите/обучителите по предприемачество чрез иновативен педагогически подход с помощта на интерактивно и иновативно мобилно приложение за обучение в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони.

ИНОВАТИВНА ПЕДАГОГИКА

Мобилна класна стая

Повишаване на професионалните компетентности на учителите/ обучителите по предприемачество чрез иновативен педагогически подход с помощта на интерактивно и иновативно мобилно приложение за обучение в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони.

Програми за ПОО

Иновативни учебни програми за ПОО по предприемачество, насочени към професионално развитие на преподавателите по отношение на персонализиране и адаптиране на обучението към нуждите на младите хора от селските райони.

ОСНОВНА ЦЕЛ

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е:

– да предостави възможност на преподавателите от ПОО в партньорските страни да обучават нискоквалифицирани възрастни лица от селски райони в областта на предприемачеството и развитието на малък бизнес.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проект B-LAND са:

– развитие на професионалните умения и компетенции по предприемачество на учителите  и обучителите от ПОО за възрастни, и на организации, подпомагащи ПОО;

– повишаване на компетенциите на преподавателите за подпомагане обучението на целевите групи (нискоквалифицирани възрастни лица от селски райони);

– развитие на основни и напречни умения: подобряване  интеграцията на дигиталните технологии в обучението и преподаването чрез използване на отворени образователни ресурси;

– подпомагане на ИКТ-базирано обучение и ИКТ-базирани оценителни практики;

ВАЖНИ ТЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  • Бизнес моделиране

  • Дизайн мислене

  • Бизнес планиране

  • Използване на ИКТ