Univeristy of Thessaly

ЗА НАС

Univeristy of Thessaly

Университетът в Тесалия (UTH) е основан през 1984 г. UTH е водеща институция за висше образование, целяща популяризирането на научни знания посредством преподаване и провеждане на научни изследвания,  насочени към културното и икономическо развитие на местната общност и на обществото като цяло. Университетът насърчава научните и академични постижения във всички области, посредством създаването на научноизследователски звена и осигуряването на подкрепа за научни и развойни дейности.

Понастоящем, университетът в Тесалия, със своите 37 катедри и 8 училища, е третият по големина университет в Гърция, притежаващ собствена идентичност и заемащ челно място в националната образователна система. Университетът в Тесалия предлага 105 бакалавърски и магистърски програми, както и извънкласни модули в специфични научни и бизнес области. В университета се обучават над 42 000 студенти, около 4300 магистри и 1500 докторанти. Университетът има 1000 души преподавателски и изследователски персонал, както и 450 души административен персонал. Университетът е известен със своите отлични изследователски резултати и научни постижения, съответстващи на  международните стандарти. Отлично оборудваните лаборатории на отделните катедри и изследователски звена разполагат с добре подготвен изследователски персонал.

Като част от бъдещите си цели, Университетът в Тесалия възнамерява да засили сътрудничеството си в чужбина, да увеличи човешките си ресурси, да надгради и използва съществуващите човешки ресурси, да привлече млади учени и да насърчи научните изследвания чрез създаването на модерни изследователски структури, да увеличи инфраструктурата и да използва активите си и средствата от ЕС чрез изследователските програми Horizon 2020, RFSR, FP6, FP7, Erasmus +, INTERREG и LIFE. Членовете на академичния и изследователския персонал участват в европейски изследователски мрежи и множество иновативни изследователски проекти в ЕС. Понастоящем, Университетът има над 600 двустранни споразумения по Програма „Еразъм+“, сключени с  повече от 40 различни държави и работи в партньорство с европейски и международни институции, за да улесни академичния обмен, научното сътрудничество и съвместните академични програми (интензивни курсове, летни училища и др.) с други висши образователни институции.

Училища и катедри:

  • Училище по хуманитарни и социални науки: катедри за начално образование, образование в ранна детска възраст, специално образование, история, археология и социална антропология, култура, творчески медии и индустрии, езикови и междукултурни изследвания.

  • Инженерно училище: катедри по архитектурно инженерство, строителство, машиностроене, планиране и регионално развитие, електро и компютърно инженерство.

  • Училище по селскостопански науки: катедри по земеделие и растениевъдство, ихтиология и водна среда, агротехнологии, животновъдство, наука за храните и хранене на човека.

  • Училище за здравни науки: катедри по медицина, биохимия и биотехнологии, подготовка на медицински сестри, обществено здраве, физиотерапия и ветеринарни науки.

  • Технологично училище: катедри по енергийни системи, екологични науки, дигитални системи, горско стопанство, дървесинознание и дизайн.

  • Училище по икономика и бизнес: катедри по икономика, счетоводство, финанси и бизнес администрация.

  • Училище по физическо възпитание и спортни науки: катедри по физическо възпитание и спортни науки, хранене и диетология.

  • Училище по наука: катедри по компютърни науки и биомедицинска информатика, компютърни науки, физика и математика.

Уеб сайт: uth.gr