Πνευματικά Παραδοτέα

Πνευματικά Παραδοτέα

Πνευματικό Παραδοτέο 1

Πλαίσιο ικανοτήτων για τη διδασκαλία επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε αγροτικό πλαίσιο

Ο βασικός στόχος του ΠΠ 1 είναι να απαριθμήσει και να δώσει προτεραιότητα στις βασικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ, προκειμένου να είναι σε θέση να διδάξουν σε ενήλικες πώς να ξεκινήσουν και να εφαρμόσουν μια εταιρεία στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές.

Πνευματικό Παραδοτέο 2

Δομή μαθημάτων κατάρτισης και ανάπτυξη υλικών για 7 ενότητες μάθησης

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να ηγηθούν επαγγελματικά ενός μαθήματος επιχειρηματικότητας για εκπαιδευτές / καθηγητές ΕΕΚ. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν ουσιαστική κατανόηση των εργαλείων για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μελλοντικών μαθητών τους. Θα λάβουν οδηγίες διδασκαλίας για την απόκτηση βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής μοντελοποίησης, της σχεδιαστικής σκέψης, του επιχειρηματικού σχεδιασμού και της χρήσης των κοινωνικών μέσων ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την επιχειρηματικότητα.

Πνευματικό Παραδοτέο 3

Πολύγλωσση εφαρμογή – INSTANT ACCESS MOBILE CLASSROOM (IAMCP) – εργαλείο ΤΠΕ

Στα πλαίσια του ΠΠ3, η κοινοπραξία θα αναπτύξει ένα εργαλείο ΤΠΕ με τη μορφή πολύγλωσσης INSTANT ACCESS MOBILE CLASSROOM που θα περιλαμβάνει 7 ενότητες σύντομης μάθησης για καινοτόμα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ, που θα αναπτύσσουν τα πιο σημαντικά θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητας, όπως επιχειρηματική μοντελοποίηση, σχεδιασμός σκέψης, επιχειρηματικός σχεδιασμός ή χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Επίσης θα επικεντρωθεί στην παιδαγωγική προσέγγιση για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να εξατομικεύσουν τη μάθηση και να την καταστήσουν πιο ελκυστική και σχετική με τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση από αγροτικές περιοχές.

Πνευματικό Παραδοτέο 4

Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για την επιχειρηματική κατάρτιση και την προσωπική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές

Αυτό το ΠΠ παρέχει παραδείγματα πιθανών προσεγγίσεων και μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και τη διάδοση της επιχειρηματικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτός ο οδηγός βέλτιστων πρακτικών του έργου B-LAND θα περιέχει αποδεδειγμένα κατάλληλα, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα παραδείγματα επιχειρηματικής διδασκαλίας και κατάρτισης καθώς και προσωπικής ανάπτυξης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαιτερότητες και τα κίνητρα των αγροτικών περιοχών.