Σχετικά με το Έργο

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βασική Δράση 202: Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Κύριος στόχος του έργου: Καινοτομία

Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079089

Ημερομηνία έναρξης έργου: 01-10-2020

Συνολική διάρκεια έργου: 24 μήνες

Ημερομηνία λήξης έργου: 30-09-2022

Συντονιστής έργου: University of Forestry, Σόφια, Βουλγαρία

Κύριος Στόχος

Ειδικοί στόχοι

B-LAND

Ο κύριος στόχος του έργου B-LAND είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση σε 4 χώρες εταίρους (Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία και Βουλγαρία), να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες με έμφαση στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων.

Η κοινοπραξία στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα επιχειρηματικότητας, μέσω μιας καινοτόμου παιδαγωγικής και προσέγγισης στη διδασκαλία, με τη χρήση μιας διαδραστικής και πρωτότυπης εκπαιδευτικής εφαρμογής για κινητά, που θα είναι εφαρμόσιμη για περιεχόμενο σχετικό με τη γεωργία, τη δασολογία και την αγροτική ανάπτυξη.

Το κύριο αποτέλεσμα το έργου θα αποτελείται από ένα πολύγλωσσο ΣΗΜΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΞΗ με τη μορφή 7 ενοτήτων βραχυπρόθεσμης μάθησης για καινοτόμα προγράμματα ΕΕΚ, που θα αφορούν τα σημαντικότερα θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Αυτά είναι τα Επιχειρηματικά Μοντέλα, η Σχεδιαστική σκέψη, ο Επιχειρηματικός προγραμματισμός και η Χρήση εργαλείων ΤΠΕ.

Επιπλέον, θα επικεντρωθεί στην παιδαγωγική προσέγγιση για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο να εξατομικεύσουν τη μάθηση και να την καταστήσουν πιο ελκυστική και συναφή με νέους ενήλικες από αγροτικές περιοχές. Η προσέγγιση του έργου B-LAND θα είναι σημαντική για τη διασφάλιση της απόλαυσης των ανθρώπων μέσα από τα κίνητρα και την εμπλοκή τους με τη μάθηση που θα ενισχύει τις δεξιότητές τους. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση ηλεκτρονικής μάθησης θα συμπληρωθεί από τον ΟΔΗΓΟ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ο οποίος θα περιλαμβάνει παραδείγματα έμπειρων εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών ΕΕΚ και εκπαιδευτικών της Επίσημης Εκπαίδευσης, προκειμένου να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στο πώς να εξοπλίσουν τους μαθητές τους με γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη.