Uniwersytet w Tesalii

O NAS

Uniwersytet w Tesalii

Uniwersytet w Tesalii (UTH) został założony w 1984 roku. UTH jest znaczącą instytucją szkolnictwa wyższego, której celem jest promowanie wiedzy naukowej poprzez nauczanie i badania oraz przyczynianie się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Promuje ona doskonałość naukową i akademicką we wszystkich dziedzinach wiedzy specjalistycznej oraz nagradza wybitne osiągnięcia indywidualne, tworząc nowe jednostki naukowo-badawcze i wspierając środowisko, które wspiera działania innowacyjne.

Obecnie Uniwersytet w Tesalii, z 37 wydziałami i 8 szkołami, jest trzecim co do wielkości uniwersytetem w Grecji, z własną tożsamością i znaczącą pozycją w krajowym systemie edukacyjnym. Uniwersytet w Tesalii oferuje 105 programów licencjackich i podyplomowych oraz programy pozaszkolne w konkretnych dziedzinach badań i biznesu. Posiada ponad 42.000 studentów studiów licencjackich, około 4300 studentów studiów podyplomowych i około 1500 doktorantów. Posiada również 1000 członków kadry dydaktycznej i badawczej oraz 450 członków personelu administracyjnego. Znana jest z doskonałych wyników badań i wybitnych osiągnięć naukowych, zgodnych z międzynarodowymi standardami. Doskonale wyposażone laboratoria różnych wydziałów i jednostek badawczych mają wielu dobrze wyszkolonych naukowców, którzy mogą je wspierać.

W ramach swoich przyszłych celów Uniwersytet Tesalii zamierza wzmocnić współpracę z zagranicą, zwiększyć swoje zasoby ludzkie, zmodernizować i wykorzystać istniejące zasoby ludzkie, przyciągnąć młodych naukowców i zachęcić do prowadzenia badań poprzez stworzenie nowoczesnych struktur badawczych, zwiększyć infrastrukturę i wykorzystać swoje atuty i fundusze z UE w ramach programów badawczych Horyzont 2020, RFSR, 6PR, 7PR, Erasmus+, INTERREG i LIFE. Członkowie kadry akademickiej i badawczej uczestniczą w europejskich sieciach badawczych i licznych innowacyjnych projektach badawczych Komisji Europejskiej. Obecnie UTH posiada ponad 600 dwustronnych umów w ramach programu Erasmus+ z ponad 40 różnymi krajami i współpracuje z instytucjami europejskimi i zagranicznymi w celu ułatwienia wymiany akademickiej, współpracy badawczej i wspólnie organizowanych programów akademickich (kursy intensywne, szkoły letnie, itp.) z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Szkoły i wydziały:

  • Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych: Wydziały szkolnictwa podstawowego, edukacji wczesnoszkolnej, szkolnictwa specjalnego, historii, archeologii i antropologii społecznej, kultury, kreatywnych mediów i przemysłu, studiów językowych i międzykulturowych.

  • Szkoła Inżynierska: Wydział Inżynierii Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Mechanicznej, Planowania i Rozwoju Regionalnego, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

  • Szkoła Nauk Rolniczych: Katedry produkcji rolnej i środowiska wiejskiego, Ichtiologii i środowiska wodnego, Agrotechniki, Nauk o zwierzętach, Nauk o żywieniu człowieka.

  • Szkoła Nauk o Zdrowiu: Zakłady Medycyny, Biochemii i Biotechnologii, Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego i Zintegrowanego, Fizjoterapii i Weterynarii.

  • Szkoła Techniki: Katedry systemów energetycznych, nauk środowiskowych, systemów cyfrowych, leśnictwa, drzewnictwa i projektowania.

  • Szkoła Ekonomii i Biznesu: Katedry Ekonomii, Rachunkowości i Finansów oraz Administracji Biznesu.

  • Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu: Wydziały Wychowania Fizycznego i Nauk o Sporcie, Żywienia i Dietetyki.

  • Szkoła Główna Handlowa: Zakłady Informatyki Komputerowej i Biomedycznej, Informatyki, Fizyki i Matematyki.

Strona internetowa: uth.gr