Wiadomości & media

OBSERWUJ NAS NA MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami, wydarzeniami i rozwojem projektu?

Zacznij obserwować nasz projekt!

NEWSLETTERY

Celem newsletterów projektu B-land jest zwrócenie się do nauczycieli, trenerów i interesariuszy w celu zaangażowania ich w działania szkoleniowe i upowszechniające projektu.

Co 6 miesięcy będzie przygotowywany jeden newsletter, a w sumie 4 newslettery, aby zrealizować różne zadania, efekty i rezultaty projektu, a także stymulować współpracę i współdziałanie w ramach działań projektu.

NewsLettery #1

Grudzień 2020

Kliknij odpowiednią ikonę, aby przeczytać Newsletter w języku angielskim lub swoim ojczystym języku..

NewsLettery #2

Wrzesień 2021

Kliknij odpowiednią ikonę, aby przeczytać Newsletter w języku angielskim lub swoim ojczystym języku..

NewsLettery #3

Marsz 2022

Kliknij odpowiednią ikonę, aby przeczytać Newsletter w języku angielskim lub swoim ojczystym języku..

NewsLettery #4

Wrzesień 2022

Kliknij odpowiednią ikonę, aby przeczytać Newsletter w języku angielskim lub swoim ojczystym języku..

SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE

Pierwsze spotkanie inauguracyjne​

27 Listopad 2020

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się 27 listopada 2020 r., zgodnie z planem zawartym we wniosku projektowym. Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz za radą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (bułgarska Narodowa Agencja programu Erasmus+), wydarzenie zostało zorganizowane i przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu B-Land. W trakcie dyskusji podczas spotkania wskazano szczegóły każdego z rezultatów do opracowania i uzgodniono ścisły plan, w tym odpowiedzialnych partnerów i terminy.

Przedstawiono Plan Oceny Jakości i powołano Radę Kontroli Jakości. Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i spotkanie zostało ocenione jako produktywne.

II spotkanie ​

16 Czerwiec 2021

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe. Zgodnie z wnioskiem zgłoszeniowym spotkanie, zatytułowane „Specyfikacja opracowania materiałów kursowych”, miało odbyć się w czerwcu 2021 roku, a jego gospodarzem miał być partner hiszpański – Asociación Valencia Inno Hub. Ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz wewnętrzne przepisy partnera hiszpańskiego, pozbawiające go możliwości organizacji spotkań lub wyjazdów zagranicznych, a także po uzyskaniu zgody Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (bułgarskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+), wydarzenie zostało zorganizowane i przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Fizyczne (osobiste) spotkanie zostało przełożone na późniejszy okres realizacji projektu.

Spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu i omówieniu działań związanych z opracowaniem drugiego rezultatu (IO2) – Struktura kursu szkoleniowego i opracowanie materiałów dla 7 modułów nauczania. Uzgodniono terminy realizacji poszczególnych poddziałań. Ponieważ IO2 jest podstawą dalszych rezultatów w projekcie B-Land, partnerzy przeprowadzili produktywne dyskusje na temat wyjaśnienia struktury i metodologii modułów szkoleniowych.

Kwestie administracyjne i finansowe były również przedmiotem spotkania w celu sprawnego zarządzania realizacją projektu. Zaprezentowane zostały wyniki ewaluacji jakościowej za okres październik 2020 – marzec 2021 wraz z podsumowaniem informacji na temat raportów z ewaluacji zewnętrznej. Jak dotąd projekt realizowany jest terminowo i z doskonałą jakością.

III spotkanie

3 Listopad 2021

3 listopada 2021 r. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe, którego gospodarzem był hiszpański partner – Asociación Valencia Inno Hub.

Było to pierwsze fizyczne spotkanie partnerów i zostało ocenione jako bardzo produktywne.

Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie działań związanych z postępem prac nad wszystkimi materiałami opracowanymi dla drugiego rezultatu (IO2) – Modułami Szkoleniowymi. Każdy z partnerów zrealizował swoje zadania zgodnie z terminami ustalonymi na poprzednich spotkaniach. Partnerzy przedyskutowali, co jest potrzebne do sfinalizowania IO2. Omówiono kolejne rezultaty w planie działania projektu, uzgodniono zakres odpowiedzialności i terminy. Szczegóły dotyczące trzeciego rezultatu (IO3) Wielojęzycznej aplikacji – Instant Access Mobile Classroom oraz czwartego rezultatu (IO4) Przewodnika po najlepszych praktykach w zakresie szkoleń z przedsiębiorczości i rozwoju osobistego na obszarach wiejskich zostały wyjaśnione pomiędzy partnerami.

Dokonano przeglądu kwestii administracyjnych i finansowych w celu zapewnienia właściwego zarządzania realizacją projektu. Zaprezentowano wyniki ewaluacji jakościowej za okres od kwietnia do października 2021 roku wraz z podsumowaniem informacji na temat raportów z ewaluacji zewnętrznej. Projekt realizowany jest terminowo i w sposób doskonały.

Czwarte spotkanie

4 I 5 lipca 2022

Czwarte spotkanie międzynarodowe projektu odbyło się w dniach 4 i 5 lipca 2022 w Wolos w Grecji. Gospodarzem spotkania był partner grecki – Biognosis.

Zaprezentowano i omówiono wśród partnerów ostatnie etapy rozwoju drugiego rezultatu: moduły szkoleniowe, studia przypadków oraz uzupełniające materiały szkoleniowe. Ostateczne wersje wszystkich 7 modułów szkoleniowych i odpowiednich studiów przypadku zostały opracowane w języku angielskim, przetłumaczone na wszystkie języki partnerów (bułgarski, grecki, hiszpański i polski) i umieszczone na stronie internetowej projektu https://b-land.eu/intellectual-outputs/.

Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie obecnego etapu rozwoju trzeciego rezultatu: Wielojęzykowa Aplikacja – INSTANT ACCESS MOBILE CLASSROOM (IAMCP) – narzędzia ICT. Aplikacja mobilna została w pełni opracowana w języku angielskim i jest dostępna na urządzeniach z systemem Android w Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland. Aplikacja została wysłana do oceny i zatwierdzenia przez firmę Apple w celu umieszczenia jej w App Store. Ostateczna wersja aplikacji mobilnej będzie gotowa na początku września 2022 roku.

Omówiono również i uzgodniono przez partnerów projektu aktualny etap prac nad czwartym rezultatem: Przewodnik po najlepszych praktykach w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców i rozwoju osobistego na obszarach wiejskich. Na spotkaniu uzgodniono również terminy zakończenia odpowiednich działań związanych z tym rezultatem.

Na spotkaniu przedstawiono też informacje o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach upowszechniających projektu, a także działaniach upowszechniających, prowadzonych przez partnerów projektu.

Przedstawiono i omówiono podsumowanie informacji z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej za okres od października 2021 do marca 2022. Na spotkaniu omówiono również kwestie administracyjne i finansowe w celu zapewnienia terminowej realizacji wszystkich działań projektowych.

Partnerzy uzgodnili, że końcowe międzynarodowe spotkanie projektowe (na żywo) odbędzie się na Uniwersytecie Leśnym w Sofii, Bułgaria, w dniach 8-9 września 2022 r.

Piąte spotkanie

8 i 9 września 2022

Ostatnie spotkanie odbyło się w dniach 8 i 9 września 2022 r. w Sofii w Bułgarii. Gospodarzem spotkania był koordynator projektu – Uniwersytet Leśnictwa (University of Forestry).

Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie obecnego etapu prac nad trzecim rezultatem: wielojęzyczną aplikacją – MOBILNA KLASA – narzędziem cyfrowym. Aplikacja mobilna została zaktualizowana na podstawie uwag z ewaluacji wewnętrznej i obecnie jest dostępna w języku angielskim, bułgarskim, hiszpańskim, polskim i greckim, na urządzenia z systemem Android w Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland. Po pozytywnej ocenie i zatwierdzeniu przez Apple, opracowana wielojęzyczna aplikacja mobilna jest również dostępna dla urządzeń z systemem iOS (iPhone i iPad) w App Store: https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad.

Prace nad czwartym rezultatem: Przewodnikiem dobrych praktyk szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju osobistego na obszarach wiejskich, zostały również omówione przez uczestników spotkania. Przewodnik, uzupełniony o uwagi dydaktyczne, dostarczający istotnych informacji na temat korzystania z opracowanej wielojęzycznej aplikacji mobilnej, został również opracowany i przetłumaczony na wszystkie języki partnerów.

Na spotkaniu przedstawiono również informacje o zrealizowanych wydarzeniach upowszechniających projekt, a także o podsumowano inne działania upowszechniające partnerów projektu.

Partnerzy przedyskutowali i uzgodnili plan, mający na celu dostarczenie konkretnych kroków i działań do wdrożenia przez partnerów projektu w celu zapewnienia trwałości opracowanych rezultatów intelektualnych projektu i zmaksymalizowania wpływu projektu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim oraz międzynarodowym.

Na spotkaniu omówiono również kwestie administracyjne i finansowe w celu zapewnienia terminowej realizacji wszystkich działań projektowych.